Přihlásit
Zobraz heslo

Obchodní podmínkyI. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě s potravinami echleba.cz prostřednictvím Rezervačního systému. Níže uvedené Obchodní podmínky a Reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu rezervačním systémem echleba.cz, echleba, s.r.o., se sídlem Těšínská 28/264, Ostrava Radvanice, PSČ: 716 00, IČ:25373170, Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C16380. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím nebo jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese echleba.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky jako rezervační systém.II. Vymezení pojmů

· Spotřebitelská smlouva: je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. · Prodávající / dodavatel: je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.. · Zákazník: našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. · Kupující / spotřebitel: nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání · Kupující / nikoli spotřebitel: (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. · Kupní smlouva: jedná se o objednávku kupujícího, která je zároveň návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. · Reklamace: jedná se o uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění jeho práv plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady. · Aktivní kupující: jedná se o stav využívání svého účtu kupujícího k pravidelnému nakupování. · Aktuálnost účtu: jedná se o udržování aktuálnosti všech osobních údajů kupujícího na svém účtě v Rezervačním systému. · Logistická obsloužitelnost: je schopnost dodavatele zabezpečit v dané územní lokalitě přijetí, nebo nepřijetí objednávky odběratelem Rezervačním systémem. Pokud není v možnostech dodavatele doručit objednavku dle požadovaných podmínek odběratele, další objednávku dodavatel nepříjme od odběratele. Tato situace může nastat i po již úspěšně doručených objednávek dodavatelem odběrateli. · Rezervační systém: Internetový rezervační systém poskytovatele služby prodeje umožňuje klientovi rezervaci doporučeného času a místa závozu. Rezervační systém poskytuje informace o vytížení, obsazenosti, a zabraňuje přečerpání kapacit. Hlavním nástrojem je rezervační formulář v krocích objednávky. Aktivní registrovaný zákazník se svým aktivním účtem je oprávněn okamžitě rezervovat volný vybraný doporučený časový úsek. Zákazník prostřednicvím rezervačního systému může objednávat službu závozu výrobků až do plné obsazenosti vybraného časového intervalu. . Stvrzenka dopravy zdarma: V rámci optimalizace plánu rozvozu je dodavatel povinen informovat odběratele emailem o skutečnosti snížení ceny závozu na nulu v momentě dosažení tohoto skutku Rezervačním systémem.III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil jak s obchodními, tak s reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna její reprodukce kupujícím.IV. Objednávka

Zboží je možné objednávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávka pořizována dnes na následující den, nebo dny je přijata, jen pokud je dokonána do 23:30:00 hodin. Velikost objednávky má právo dodavatel měnit, nebo zrušit. O tomto stavu informuje kupujícího zákazníka buď elektronicky emailem, nebo telefonicky, případně pomoci SMS zprávy. Registrovaný kupující zákazník si je plně vědom povinností vyplývajících z rezervace místa v rozvozním plánu a zavazuje se využívat svůj účet Aktivně podle svých možností. Pokud se tak nestane, dodavatel má právo účet registrovaného zákazníka zrušit a uvolnit jeho rezervaci čekajícímu zákazníkovi. Stejně tak v případě nepřevzetí pořízené objednávky zákazníkem, bez předchozího storna den předem, může dodavatel uzavřít účet zákazníka. O stavu Aktivity svého účtu v rezervačním systému je zákazník včas a pravidelně informován emailem.


VI. Časy rozvozu a cena za rozvoz zboží, logistika

Rozvoz zboží: PO – PA (Pondělí - Pátek)

DOPORUČENÉ ČASY

13:00 - 15:00

15:00 - 17:00

17:00 - 19:00

Minimální cena nákupu, který může být zákazníkovi dovezen, je 30 Kč vč. DPH. Cena za rozvoz zboží je ZDARMA. Doprava se účtuje jen v případě, že zákazník opakovaně poruší zavazující podmínky obchodu, nebo důsledně požádá o zrušení povinnosti dodavatele, informovat email o dosažení optimalizací tras závozu, které vedly k tomuto skutu, t.j. stvrzenka dopravy zdarma. Doprava se účtuje i případě pevného určení času donášky zákazníkem, bez jiné možnosti. Cena obsahuje donášku ke dveřím zákazníka. Dodavatel není zodpovědný za zdržení předání zboží z důvodu nepřítomnosti zákazníka na místě a doporučeném čase určeném odběratelem.
Kupující zákazník se zavazuje být v místě doručení objednávky minimalně v doporučeném čase, který si vybral, nebo upřesnil při objednávce. Změna je povolena pouze po domluvě zakazníka s dodavatelem nad každou jednotlivou objednávkou. Termín však ani v tomto případě není zavazující pro dodavatele. V případě kdy dodavatel nebude moci opakovaně doručit objednavku odběrateli v jeho upřesněném čase z logistických důvodů, je dodavatel oprávněn uzavřít účet odběratele v Rezervačním systému. O této skutečnosti je odběratel informován při přihlášení. Objednávky jsou přijímány NONSTOP.Reklamační řád

I. Záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např.: zákon o potravinách) lhůta k použití věci (exspirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum použitelnosti a dobu minimální trvanlivosti).

II. Reklamace

Při převzetí zboží je odběratel povinen ihned zkontrolovat u zboží objednané množství a viditelné vady. U zboží, které se rychle kazí ( pečivo atd…) je nutno provést reklamaci ihned při koupi zboží.

Zboží, které se rychle kazí ( pečivo atd…) je nutno, v případě skrytých vad, reklamovat nejpozději den následující po koupi zboží.
Dojde-li v rámci reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.


III. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo reklamovat kvalitu, nebo množství. V případě potravin je reklamace možná pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží, či slevu z ceny. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle předchozího od smluv: * na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, * na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, * na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, * Zboží, které podléhá rychle zkáze, je takové zboží, na němž je uvedeno datum použitelnosti: „spotřebujte do…“ (jedná se zejména o nebalené výrobky pekařské, mléčné, masné či lahůdkářské výrobky), toto zboží není možno vrátit. Zboží označené dobou minimální trvanlivosti již není zbožím podléhajícím rychlé zkáze a ustanovení o odstoupení od smlouvy pro něj lze použít. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle prvého odstavce, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.


IV. Ochrana a zpracování osobních údajů

Provozovatel Rezervačního systému internetového obchodu www.echleba.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle Zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi Prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů. Máte možnost přístupu k těmto osobním údajům včetně možnosti jejich opravy prostřednictvim provozovatele. Uzavřením kupní smlouvy, vytvořením účtu při registraci, nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. V případě vyslovného nesouhlasu s jakýmkoliv nakládáním s osobními údaji, je provozovatel povinen zákazníkovi zrušit jeho účet.

IV. Závěrečná ustanovení Provozovatel echleba, s. r. o. si vyhrazuje právo měnit výše uvedené obchodní podmínky. Může je měnit i bez souhlasu zákazníka. Zákazník stvrzuje pořízením každé objednávky, že si Obchodní podmínky přečetl, rozumí jim a souhlasí s jejich obsahem.


echleba,s.r.o. Donaska peciva pekarem domu.Created 2021 Lukas Macura